Shop

Όροι Χρήσης

Το figoures.gr και ο Δικτυακός τόπος ανήκουν στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ν. ΠΟΛΥΓΕΝΗ», που εδρεύει στην Πάτρα επί της Πανεπιστημίου αριθ. 185, 26443 (ΑΦΜ: 160061196 / Δ.Ο.Υ  Πατρών), με αριθμό ΓΕΜΗ 167950416000, τηλ. 2610 437185, email info@figoures.gr, η οποία και νομίμως το διαχειρίζεται.

Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Κάθε χρήστης που εισέρχεται, συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του e-shop (εφεξής ο «Πελάτης» ή ο «Χρήστης αντίστοιχα) δύναται να συναινεί με τους όρους και να επικοινωνεί με την Εταιρία και το e-shop σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κι επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, e-mail) που αναφέρονται στη ειδική σελίδα «Επικοινωνία». Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα figoures.gr και χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν) δηλώνει ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους Όρους Χρήσης και κάθε άλλο κανόνα που διέπει τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος figoures.gr κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος figoures.gr υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο χρήστης οφείλει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους. Αυτονόητο είναι, αλλά επισημαίνεται πως η μεταγένεστερη τροποποίηση όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχει ήδη πραγματοποιήσει ο χρήστης.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H Εταιρία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της Εταιρίας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε – και με οποιονδήποτε τρόπο – αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης της Εταιρίας

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της Εταιρίας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που μεταφέρει και εκθέτει, όπως αυτές υποδεικνύονται και μεταφέρονται από τους προμηθευτές της. Η Εταιρία ενημερώνει εγκαίρως τον πελάτη/χρήστη κάθε φορά για τη διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων και δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα τους, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο υπερβαίνει τις δυνατότητές της. Τα όσα περιέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα figoures.gr παρέχονται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή/και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Συνεπώς, η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη απορρέουσα από τις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις εταιρίες που αναφέρει, καθόσον τα προαναφερθέντα εκτίθενται όπως ακριβώς υποδείχθηκαν και μεταφέρθηκαν από τους προμηθευτές.

Η Εταιρία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Επίσης, η Εταιρία δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το τυχόν κόστος των ενδεχόμενων – ως ανωτέρω – διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η Εταιρία.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα και σήματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος figoures.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των προϊόντων αυτού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Eταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, με την εξαίρεση της προσωπικής χρήσης και μόνο, όχι δηλαδή για δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους, χωρίς πάντα να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Κατ’ εξαίρεση τα ανωτέρω είναι δυνατόν να επιτραπούν μόνο υπό τον όρο της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης των εταιριών και εφόσον αφορούν τα συναφή δικαιώματα τους.

Δεν επιτρέπεται η δημιουργία ή/και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει τμήματα του ηλεκτρονικού καταστήματος figoures.gr χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας. Σε καμία περίπτωση η χρήση των προϊόντων στην ιστοσελίδα μας δεν θα πρέπει ούτε δύναται να εκληφθεί ως μεταβίβαση δικαιώματος χρήσης ή άδειάς τους.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς εκείνοι φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της Εταιρίας αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία δύναται να προκληθεί στην Εταιρία από κακή ή αθέμιτη χρήση του Υλικού και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η Εταιρία δεν δύναται να παρέμβει στα δεδομένα που μεταφέρει ο χρήστης.

Οι χρήστες του ιστοτόπου αποδέχονται και συμφωνούν πλήρως με τους όρους αυτού και αναλαμβάνουν να μην το χρησιμοποιούν για παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών, αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Υλικού το οποίο είναι παράνομο, απειλητικό, υβριστικό, ενοχλητικό, χυδαίο και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην Εταιρία και στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Επίσης, ο χρήστης είναι σύμφωνος πως όλοι οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες και η διοίκηση της Εταιρίας δεν φέρουν ευθύνη για τρίτα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν τον ιστότοπο της.

Τιμολογιακή Πολιτική

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. H Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές προϊόντων που αγοράσθηκαν και ο Πελάτης διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ηλεκτρονικό της κατάστημα ή το αντίστροφο.

Στo πλαίσιo της καλής πίστεως και για την δική σας προστασία σας παρακαλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στα στοιχεία που διατίθενται στην ειδική σελίδα «Επικοινωνία».

Δικαίωμα Επιστροφής

Ο καταναλωτής διαθέτει προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβαση χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση εκτός από το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών. Ο καταναλωτής επιστρέφει τα αγαθά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στον προμηθευτή την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση συμπληρώνοντας τη φόρμα υπαναχώρησης και στη κατάσταση στην οποία παρέλαβε το προϊόν. Ακολούθως η Εταιρία θα επιστρέψει στον χρήστη/επισκέπτη τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του προϊόντος κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννοήσεως μαζί του, ενώ ο χρήστης/επισκέπτης θα είναι υποχρεωμένος όπως επιστρέψει αντιστοίχως το προϊόν.

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές ως ανωτέρω, μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην αρχική κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν κακοποιηθεί ή να έχει αλλοιωθεί η συσκευασία τους. Επίσης για την ορθότερη εφαρμογή της διαδικασίας και την επαλήθευση της αγοράς των επιστρεφόμενων προϊόντων, προτείνουμε τα επιστρεφόμενα προϊόντα να είναι συνοδευόμενα με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο. Σε προϊόντα που αναγράφεται στην περιγραφή ότι υπάρχει Εγγύηση Αντιπροσωπείας, τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει να ελεγχθούν από την αντίστοιχη αντιπροσωπεία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την αντιπροσωπεία ότι το επιστρεφόμενο προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί, τότε δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της διαδικασίας της υπαναχώρησης.

Ευθύνη και εγγύηση προμηθευτή

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, εγγύηση παρέχεται για τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στην δήλωση εγγύησης του προμηθευτή που εσωκλείεται σε κάθε συσκευασία προϊόντος. Ο χρόνος των εγγυήσεων μπορεί να αναθεωρηθεί από τον προμηθευτή, ωστόσο οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή δεν θα επηρεάζει προϊόντα που παραγγέλθηκαν πριν από την ημερομηνία της αλλαγής αυτής.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επισκέπτεται το ηλεκτρονικό κατάστημα figoures.gr χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο χωρίς τη ρητή συναίνεσή του.

Ωστόσο, προκειμένου ο επισκέπτης/χρήστης να δύναται να πραγματοποιεί παραγγελίες και τυχόν καταστεί αποδέκτης ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (πχ. Newsletter) που αποστέλλει η Εταιρία, ώστε να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν τόσο τον ίδιο όσο και την Εταιρία, καθώς και τις αγορές του και να τύχει στο μέλλον προνομίων από την Εταιρία, συναινεί ρητά μέσα από την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας στην εγγραφή του στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος και στην παραχώρηση των κάτωθι στοιχείων (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Διεύθυνση E-mail, Τηλέφωνο) στην Εταιρία ώστε να καταστεί πελάτης της. Επιπλέον, η Εταιρία δύναται να αρχειοθετεί τις τυχόν αγορές των χρηστών/επισκεπτών της προκειμένου να αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της, ενώ παρέχεται ταυτόχρονα η δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες/επισκέπτες να έχουν πρόσβαση στις τυχόν παραγγελίες τους.

Για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει ληφθεί κάθε εύλογο μέτρο προστασίας. Επίσης, απαγορεύεται ρητά η πρόσβαση προσώπων δίχως εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα.

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η τυχόν επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τη Εταιρία πραγματοποιείται με την ρητή συγκατάθεσή του χρήστη, για τους κάτωθι σκοπούς. Σκοπός της τυχόν επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τη Εταιρία είναι η παροχή δυνατότητας στους επισκέπτες/χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος να πραγματοποιούν παραγγελίες, να λαμβάνουν στο μέλλον ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό (πχ. Newsletter) από την Εταιρία για θέματα που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες, η μελλοντική επικοινωνία ή ενημέρωσή τους σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρίας και η μελλοντική παροχή προνομιακών υπηρεσιών από την Εταιρία αναφορικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και προκειμένου να αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της. Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος χρησιμοποιούνται προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με την Εταιρία και, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται κατά το βέλτιστο οι παραγγελίες τους.

Η Εταιρία δε διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται μαζί της τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες της παρά μόνο στους διαφημιζόμενους προμηθευτές των προϊόντων για τους σκοπούς της αγοράς αυτών.

Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει τα τυχόν προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες παρέχουν σε τρίτα μέρη που δεν είναι θυγατρικές ή συνδεδεμένες με αυτή εταιρίες αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) προκειμένου να συμμορφωθεί με απαιτήσεις του νόμου, δικαστικών αποφάσεων ή κυβερνητικών κανονισμών,

β) προκειμένου να υπερασπιστεί και να προστατεύσει τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της,

γ) προκειμένου να ενεργήσει κάτω από επείγουσες περιστάσεις για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών του, των τοποθεσιών της στο Διαδίκτυο ή του κοινού.

Προστασία Δεδομένων

Η Εταιρία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι επισκέπτες/χρήστες. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και η Εταιρία χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης, καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή. Εντούτοις, αν και η Εταιρία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθούν τα ανωτέρω στοιχεία, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι ως άνω τεχνολογίες και διαδικασίες δεν θα προσβληθούν ποτέ και κατά οποιοδήποτε τρόπο.
Προς τούτο, εάν υποπέσει στην αντίληψή οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη οποιαδήποτε παράνομη, κακόβουλη, μη ενδεδειγμένη ή αθέμιτη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως γνωστοποιήσει το γεγονός άμεσα στην Εταιρία. Σε διαφορετική περίπτωση θα ευθύνεται και ο ίδιος απέναντι στην Εταιρία.

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Οι χρήστες της ιστοσελίδας figoures.gr έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τη διόρθωση, τροποποίηση ή διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων που έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα. Η εταιρεία δεσμεύεται να επεξεργάζεται τα αιτήματα αυτά με τον πλέον ταχύ και ασφαλή τρόπο, διασφαλίζοντας την προστασία και την ιδιoτικότητα των χρηστών.

Περιοδικές Αλλαγές

Καθώς το figoures.gr συνεχίζει να επεκτείνεται και να βελτιώνει τις υπηρεσίες του, μπορεί να πραγματοποιείται ενημέρωση των όρων χρήσης και της πολιτικής ασφαλείας και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι χρήστες ενθαρρύνονται να επισκέπτονται τακτικά την ενότητα αυτή για να είναι ενημερωμένοι για τυχόν αλλαγές ή ενημερώσεις. Η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας μετά από τυχόν τροποποιήσεις σημαίνει την αποδοχή των νέων όρων.

Αποδοχή των Προϋποθέσεων

Η χρήση της ιστοσελίδας figoures.gr συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και πολιτικών. Οι χρήστες καλούνται να τους διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε οποιαδήποτε ερωτήσεις ή απορίες προτού συνεχίσουν τη χρήση της ιστοσελίδας.

Για οποιαδήποτε ερώτηση, διευκρίνιση ή αίτημα σχετικά με τους όρους χρήσης, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ενότητας ‘Επικοινωνία’ στην ιστοσελίδα μας ή να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση που παρέχεται για αυτό τον σκοπό. Είμαστε διαθέσιμοι να απαντήσουμε σε κάθε ερώτημα και να προσφέρουμε τη βοήθεια μας για την ομαλή και ασφαλή χρήση της ιστοσελίδας μας.

Το figoures.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση των παρόντων όρων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενώ η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας από τους χρήστες συνεπάγεται την αποδοχή των εν λόγω αλλαγών. Ενθαρρύνουμε τους χρήστες να επανεξετάζουν τακτικά τους όρους και τις πολιτικές μας για να είναι πάντα ενημερωμένοι για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.